โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเรวดี ศรลัมพ์
ครู คศ.3

นางรุ่งทิพย์ ดิษเสถียร
ครู คศ.3

นายกล้าเกื้อ เวียงแก้ว
ครู คศ.3

นางปรีชญา วันแว่น
ครู คศ.3

นางชุลี เทพจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวสุมามาลย์ นาคหอม
ครู คศ.3

นายวิทยา ไทยปัจจุบัน
ครู คศ.3

นางสุดารัตน์ นนท์คลัง
ครู คศ.3

นางพิกุลทอง สนิทอินทร์
ครู คศ.3

นางกมลวรรณ จารุชาต
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ เหล็กสิงห์
ครู คศ.3

นางสมปาน ศรีจันทร์ฉาย
ครู คศ.3

Mr.Adwin Young
พนักงานราชการ