ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,14:19  อ่าน 593 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
คำสำคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน/เน้นภาระงาน/โครงงาน/ความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก
                ณัฐวรา  ศรีเพชร  : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1. 341 หน้า.
 
                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และ2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 32 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล
ท่าอิฐ กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) หาค่าทีแบบไม่อิสระ(t-test for dependent samples)และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
                      ผลการวิจัย พบว่า
                      1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีชื่อว่า
“3Be6P Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาสร้างภาระงานหรือพัฒนางานกราฟิก  ด้วยการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น และส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาโครงงาน 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ขั้นหลัก และ 6 ขั้นรอง คือ (1) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Before Task) (1.1) ขั้นกำหนดปัญหา/กำหนดหัวข้อ (Problem) (1.2) ขั้นวางแผน (Plan) (2) ขั้นระหว่างปฏิบัติภาระงาน (Between Task) (2.1) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Practice) (2.2) ขั้นเขียนรายงานแสดงผลงาน  (Portfolio) (3) ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน (Behind Task) (3.1) ขั้นสรุปประเมินผลและทบทวนผลงาน(Peer review) (3.2) ขั้นนำเสนอ (Present) 4) การวัดผลประเมินผล 2 ด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ด้านความสามารถในการพัฒนาโครงงาน 5) เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบการจัดการเรียนสอนไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพื้นทางด้านเทคโนโลยี ใช้ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานกลุ่ม ควรประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.11/81.11
                       2. ผลการใช้รูปแบบพบว่า 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ความสามารถในการพัฒนาโครงงานกราฟิก หลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น อยู่ในระดับดีมาก 2.3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น  ในภาพรวมพบว่านักเรียนเห็นด้วยต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานร่วมกับโครงงาน อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,14:19   อ่าน 593 ครั้ง