โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบปลายภาค 1/2560

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 60 ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560

01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียน 2/2560

25 พ.ย. 60 กองลูกเสือสามัญ(ป.4)และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ม.1)...เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 60 ทำบูญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...วันปีใหม่

29 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายในโรงเรียน

08 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6,ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์