โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางกิตติกา บุญญาทวี
ครู คศ.3

นางจินตนา ดิษเสถียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววันเพ็ญ พิมพา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางขนิษฐา สิงห์โต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ครู คศ.3

นายสรรค์นาท รุ่งจรูญ
ครู คศ.3

นายปรีชา บุญอยู่
ครู คศ.3

นางสาววลัยพร เอี่ยมวัฒนากุล
ครู คศ.2