โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางกิตติกา บุญญาทวี
ครู คศ.3

นางจินตนา ดิษเสถียร
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ พิมพา
ครู คศ.3

นางขนิษฐา สิงห์โต
ครู คศ.3

นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร
ครู คศ.3

นายสรรค์นาท รุ่งจรูญ
ครู คศ.3

นายปรีชา บุญอยู่
ครู คศ.3

นางสาววลัยพร เอี่ยมวัฒนากุล
ครู คศ.2