โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางธันย์รดา กลิ่นเกษม
ครู คศ.3

นางมลฤดี คำเสน
ครู คศ.3

นายเอกรัตน์ จันทิมา
ครู คศ.3

นางจันทมณี แพรน้อย
ครู คศ.3

นางโสรัสดา ปัญญายงค์
ครู คศ.3

นางสาวบานชื่น ศรีสุข
ครู คศ.3

นางสาวธีรารัตน์ พงษ์วิวัฒิวราภา
พนักงานราชการ

นางธัชนิษย์ มูลแก่น
ครู คศ.3

นางสาวอนงค์ ลิ้มสกุล
ครู คศ.4

นางปิยะพร มาเพ้า
ครู คศ.3

นางนภารัตน์ ผาเพียว
ครู คศ.3

นางอัจฉรีพร พงษ์สุพรรณ
ครู คศ.3

นายชาญชัย ชำนาญเอื้อ
ครู คศ.3

นายอภิเชษฐ ศิริรัตน์
ครู คศ.3