โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
สนับสนุนการสอน

นางอรุณรัตน์ เกตุแป้น
พนักงานราชการ

นางชมพูนุช ดีอุดม
พนักงานราชการ

นางสาวณรรฒพร พุ่มวิเชียร
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑามาศ เฮงประเสริฐ
พนักงานราชการ

นางสาวรัชดาวรรณ สุงิ้วงาม
พนักงานราชการ

นางสาวขวัญธิดา ปานวน
พนักงานราชการ