โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางภรภัทร ชาญหิรัญกุล
ครู คศ.4

นางผ่องศรี คำเพราะ
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ พัฒนบุรี
ครู คศ.3

นางนริศรา วิพลชัย
ครู คศ.3

นางสาวน้ำผึ้ง หมุดเพชร
ครู คศ.3

นางสุอรรญา เวรุริยะ
ครู คศ.3

นางสาวอารียา ณ น่าน
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา ถาดี
ครู คศ.3

นางเบ็ญจมาศ สังขจันทร์
ครู คศ.2

นางสุนทรี ธำรงโสตถิสกุล
ครู คศ.3

นางสาวดวงกมล ช่วยศรี
ครู คศ.2

นายคารม พลีดี
ครู คศ.3

นางวิภา เหลี่ยมสมบัติ
ครู คศ.3