โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางภาวินี ดาดี
ครู คศ.3

นางปุญญิศา สิทธิถาวร
ครู คศ.3

นางชิดชนก วงศ์ปการันย์
ครู คศ.3

นางสาวสมศรี ลิ้มสกุล
ครู คศ.3

นางดวงนภา บำรุงเกตุ
ครู คศ.3

นางนวรัตน์ ศรีอุดมพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวธนพร สะพานทอง
ครู คศ.3

นางสาวธันยพร จันดี
ครู คศ.3

นายสมภพ มหายศนันท์
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ ดิษเสถียร
ครู คศ.3

นางกาญจนา พิมพ์ตะคุ
ครู คศ.3

นางปัญยมนตร์ เจียมกลิ่น
ครู คศ.3