โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิชุดา รัตนจินดา
ครู คศ.3

นางสาวจุไรรัตน์ บัวอ้น
ครู คศ.3

นางอาภรณ์ จินันทุยา
ครู คศ.3

นางสาวกนกกาญจน์ ลิ้มสกุล
ครู คศ.3

นางกชพร หอมขจร
ครู คศ.2

นางกองทรัพย์ บัวตรี
ครู คศ.3

นางเยาวรัตน์ โพธิยารังรัศมี
ครู คศ.3

นางสาวนวรัตน์ ทิเริม
ครู คศ.3

นางสาวนารีนารถ นาคหลวง
ครู คศ.3

นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล เกตุทิม
ครู คศ.3

นายปิยะ นาคะวิจิตร
พนักงานราชการ

นายเลิศสิน เหลี่ยมสมบัติ
ครู คศ.3