โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางยุพิน ทองเชิด
ครู คศ.3

นางสาวสาวิตตรี เชี่ยวชาญ
ครู คศ.2

นางสาวธนพร พุ่มอยู่
ครู คศ.2

นางจุฬารัตน์ แสงทอง
ครู คศ.3

นางสาวนิภา ศรีพนม
ครู คศ.3

นางธิดา มหายศนันท์
ครู คศ.2

นางสาวสายหยุด กองแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวดารัตน์ จันทร์เจียวใช้
ครู คศ.3

นายพัฒน์พงศ์ ศรลัมพ์
ครู คศ.3

นางพรรณปภรณ์ เกษวิริยะกิจ
ครู คศ.2

นางทิวา แพร่น่าน
ครู คศ.3

นางพนิตพิมพ์ ปานก้อม
ครู คศ.3