โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปภานิจ ทองอร่าม
ครู คศ.2

นางกรองกาญจน์ เวียงแก้ว
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ ทำนุพันธุ์
ครู คศ.3

นางเพ็ญนิดา บุญมาสืบ
ครู คศ.3

นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิม
พนักงานราชการ

นางลำดวน ถุงคำ
ครู คศ.3

นายจเร เกตุทอง
ครู คศ.3

นายอำพล ทิพย์พรม
ครู คศ.2

นางสาวพนิตชนก ศรีจำปา
พนักงานราชการ