โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8 ถ.จิตรเพลิน   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055411263
คณะผู้บริหาร

นางประทุมทิพย์ ไพเราะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอี่ยมสกุล หมุนลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสกสรรค์ สนผา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา