ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุอรรญา เวรุริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,14:02  อ่าน 98 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา ของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 
      1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพ / เท่ากับ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
       2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลังเรียน
      3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีและ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50

สรุปผลการศึกษา

            1.  ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.26/85.96  และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน พบว่า

มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 15.55 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

เท่ากับ 25.79 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 21.13 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้าง  ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65   และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,14:02   อ่าน 98 ครั้ง